CONDICIONS DE COMPRA

GENERALITATS
Les vendes i subministraments a efectuar per DOGUI DOG i la recepció d’una comanda per part del comprador en CE, suposen l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda, excepte en allò que s’acordi en diferent forma en condició particular.
Per això, no tindran valor qualsevol condició no acceptades explícitament per DOGUI DOG assumpte que afectin qualsevol punt de la compra i les condicions apuntades.

COMANDES
Per a la tramitació de la comanda, serà indispensable que el comprador remeti directament, o a través de qualsevol mitjà creat per DOGUI DOG la comanda degudament emplenada i, o , amb la seva referència, color, acabat, tractament si es requereix.
Tot comanda realitzada des d’o per mitjà de la nostra web es considera correcte.

MODIFICACIÓ DEL PRODUCTE
Subministrem el producte triat sense variació.

DOGUI DOG es reserva la facultat de modificar, cancel·lar, o variar qualsevol dels seus productes, amb l’única finalitat de millorar el producte, fent les variacions encara que influeixin en el seu aspecte de qualsevol tipus.

TRANSPORT
Tots els nostres productes estan perfectament controlats pel nostre departament de qualitat.
IMPORTANT a observar; el client comprovarà a la recepció de la comanda l’estat del paquet, sense que presenti cops, pugui estar trencat, amb precinte i segell trencat o alterat, fent constar clarament en l’albarà de lliurament que ha de signar qualsevol incidència d’aquest tipus, i si fos possible acompanyada de fotografia en aquest mateix instant; de no seguir aquest consell no serà considerada qualsevol reclamació posterior. Això obeeix al fet que el transportista és responsable del seu guarda i custòdia fins al seu correcte lliurament i l’és responsable enfront de DOGUI DOG, i només d’aquesta manera actuaria amb eficàcia l’assegurança.

En qualsevol cas, aquesta incidència haurà de ser notificada a DOGUI DOG en un termini no superior a 24 hores.

Una vegada realitzis la comanda i es remeti podràs seguir l’estat de la teva comanda per la informació que ens facilita el propi transportista.

Hauran d’observar-se els següents consells:

  • El paquet va pagat pel client fins a la seva recollida des d’origen, per la qual cosa no acceptarà càrrec algun addicional a la seva recepció, tret que aquest acordat expressament, bé sigui per qualsevol canvi en les condicions , dades de la comanda.
  • Les tarifes d’enviament contemplen diferents opcions de la comanda i enviament.
  • La tarifa especial d’urgència, condicions especials propostes, Courier, o agència que no sigui l’assignada per DOGUI DOG seran a càrrec i responsabilitat del client.
  • Cada comanda es considera per enviament.
  • Per a països fora de la CE, les tarifes duana, impostos especials, s’apliquessin apart i per compte del client, i segons normes de cada país.
  • No s’acceptessin devolucions que no contemplin les nostres condicions i estableixi la llei.

. L’empresa de transport intentés el lliurament en dues ocasions, deixant pis del seu intent de lliurament, és per això tindras que contactar amb ells per a possibilitar i concretar dia i data si això succeeix.

. Al lliurament el client oferirà les seves dades d’identificació al missatger per a registrar el lliurament, i poder exercir els drets de reclamació si es donés el cas.

. Tens un termini de quinze dies per a realitzar la devolució de qualsevol producte comprat legalment. Per a això tindras que posar-te en contacte amb Dogui dog, i esperar a les instruccions per a realitzar-ho, però tindràs en compte que qualsevol articulo manipulat, utilitzat, espatllat no donarà dret a cap devolució ni canvi.

GARANTIES

Tots els articles de DOGUI DOG, estan produïts sota les més estrictes normes i controls de qualitat degudament instaurades; d’igual manera que els productes dels nostres proveïdors que també compten amb els certificacions i homologacions de qualitat establertes internacionalment.

En tot cas, DOGUI DOG disposa d’un departament assessor-tècnic-comercial, a la seva disposició per a aclarir qualsevol qüestió del producte i el seu ús.

La garantia del producte aquesta vinculat a la factura de compra. Aquesta garantia cobreix qualsevol defecte de fabricació, però en cap cas a deterioració, malament ús, manteniment indegut no imputable a la fabricació.

El nostre sistema de qualitat compta amb un sistema de traçabilitat que controla en tot moment la qualitat del mateix i lliurament al transportista.

Exclusivament cobreix la garantia la reposició per fallada de fabricació i determinat pel nostre departament tècnic després de la seva comprovació, sota cap circumstància DOGUI DOGes farà responsable de danys i perjudicis que pel seu defecte hagi pogut produir-se directa o indirectament.

Enfront de qualsevol reclamació considerada certa, no estem obligats a res que superi el valor de compra, o la substitució del producte si es dóna el cas.

Si en la nostra web es presenten links o informació de tercers que es derivin, Dogui dog queda al marge de la utilització i responsabilitat que pogués suscitar-se.

No som responsables de cap atac informàtic que es derivi de la utilització d’altres web, links, ni pròpies que continguin informació dels nostres productes.

Tota les informacions contingudes en les nostres web, estan protegides per les lleis de propietat intel·lectual, no sent autoritzada cap que en ella es pugui utilitzar per tercers, quedant expressament prohibida, la seva utilització, reproducció literal o similar publica o privada, ni dels seus gràfics , dissenys, ni logos.

© 2018 All rights reserved

Informació

Política de l'empresa

  • Avís legal
  • Política de privacitat
  • Política de cookies

Social Network

© 2018 All rights reserved